Blasfemidom i Europadomstolen problematisk för yttrandefriheten

Europadomstolen har nyligen prövat en blasfemidom (hädelse) där en kvinna fällts för att hon enligt österrikisk lag ”stört religionsfriden” och upprört människors ”religiösa känslor”. Kvinnan har använt ordet pedofili för att beskriva profeten Muhammeds sexuella umgänge med en nioårig flicka. Europadomstolen fastställde att den österrikiska domen inte bryter mot Europakonventionens artikel tio rörande tankefrihet, religionsfrihet och yttrandefrihet. Man kan tolka detta som att Europadomstolen ger stöd till så kallade hädelse- eller blasfemilagar och därmed prioriterar religion högre än yttrandefrihet. Detta är ett djupt problematiskt beslut från Europadomstolen som underminerar dess viktiga roll i mänskliga rättighetsfrågor och en god sekulär utveckling av rättssystemen i Europa. Det ska dock understrykas att Europadomstolens beslut endast ger nationellt utrymme för blasfemilagar men däremot inte kan påtvinga sådan lagstiftning.

Olycklig dom i Europadomstolen

Europadomstolens beslut kan förstås som att lagen och domslutet i Österrike inte formellt bryter mot Europakonvention, att Österrike skött sin rättsprocess väl, samt att Österrike skall ha ett relativt stort eget tolkningsutrymme av Europakonventionen. Europadomstolens beslut hade dock kunnat stanna vid ett knastertorrt juridiskt uttalande om detta och kanske hade man också kunnat problematisera lite kritiskt om blasfemilagar. Istället formulerar man sig enligt följande:

”The Court, in conclusion, finds that in the instant case the domestic courts comprehensively assessed the wider context of the applicant’s statements, and carefully balanced her right to freedom of expression with the rights of others to have their religious feelings protected, and to have religious peace preserved in Austrian society. ”

Det går att förstå lagstiftarens avsikt att upprätthålla den ”religiösa freden”, men det är inte rimligt att detta ska inskränka friheten att yttra kritik mot en religions idéer, historiska personer, eller mot innehållet i en religiös skrift, särskilt inte om det gäller något så allvarligt som pedofili som i sig utgör ett tydligt brott mot mänskliga rättigheter, lagar och normer. Inte heller är det rimligt att lagen ska skydda människors ”religiösa känslor” om det måste gå ut över yttrandefriheten.

Sveriges blasfemilagar avskaffade sedan länge

I Sverige avskaffades blasfemilagstiftningen 1949, och den kvarvarande lagen om religionsfrid avskaffades 1971. Istället har vi sedan 1949 lagen om hets mot folkgrupp som ger skydd till människor och grupper av människor och då inte bara gällande religiös tillhörighet, utan också hudfärg, språk, ursprung, sexuell läggning och identitet.

Hädelselagar finns i många länder i Europa och till exempel har Irland, tvärtemot den svenska hållningen, infört blasfemilagar så sent som 2009. Flera kontroversiella fall har uppmärksammats runt om i Europa t.ex. i Spanien så sent som i år, 2018, gällande en skådespelare som förlöjligat gud och jungru Maria i ett facebookinlägg.

Syftet med de nutida blasfemilagarna i Europa är oftast inte att ge ideologiskt skydd till religioner eller religiösa känslor, utan att förhindra att hets mot religioner trappas upp till konflikter, våld och krig. Dessa lagar har dock ett mycket högt pris – vår yttrandefrihet.

En friande blasfemidom i Sverige

I Sverige finns ett motstående exempel med friande dom. År 2014 skrev en man i ett inlägg på Facebook ”Det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen.” och åsyftade då ett böneutrop. Många hann bli uppretade och polisanmälde mannen trots att inlägget bara låg på Facebook i två timmar. Mannen åtalades för hets mot folkgrupp, men friades med motivationen att inlägget inte uppfattas som ett direkt eller indirekt förlöjligande av gruppen. Det kan heller inte uppfattas som nedsättande för gruppens anseende och  kan därför inte heller anses vara fråga om missaktning, på det sätt som krävs enligt brottsbalkens bestämmelse om hets mot folkgrupp. Domstolen ansåg dessutom att mannen saknat uppsåt att förlöjliga muslimer i allmänhet.

Erik Helmersson skrev tänkvärt på ledarplats i DN (150225) att det är oroväckande att det ens blev åtal då det lika gärna kunnat gälla någon som sagt att påvens mössa är lustig. Helmerson lyfte dock också fram det ansvar som följer med yttrandefriheten:

”Rätten att förolämpa är ingen skyldighet. Respekt är ett nyckelord i all mänsklig interaktion. Ett samhälle där alla oavbrutet ritar profetkarikatyrer, liknar varandras böner vid åsneläten eller nedsänker helighet i piss vore vidrigt och outhärdligt. Men ett samhälle där detta är strängeligen förbjudet i lag vore ännu värre.”

Blasfemidomen är verkningslös i Sverige

Europakoventionen för mänskliga rättigheter är inkorporporerad i svensk lag (1998:1219) och med i vår rättsordning. Den som i Sverige upplever sig kränkt enligt Europakonventionen måste normalt pröva sin sak ända upp i Högsta domstolen innan klagan kan föras vidare till Europadomstolen. Europadomstolen är dock ingen överdomstol. Den kan inte upphäva en svensk dom, och naturligtvis inte heller ändra i svensk lagstiftning. Därmed är dess beslut om den österrikiska blasfemidomen verkningslöst i Sverige. Det torde dessutom också råda massiv opinion mot att återinföra blasfemilagar i Sverige. Näthatsgranskaren delar denna hållning.

Orimligt skydd av religiösa företrädare som begår hatbrott

Den svenska lagen om hets mot folkgrupp har vid ett tillfälle krockat med Europakonventionen. En svensk pingstpastor sa under en predikan att homosexualitet leder till pedofili och ökar risken för samlag med djur. Han sade att homosexualitet är en cancersvulst på samhällskroppen och aids hade, enligt pastorns predikan, uppkommit på grund av homosexualitet.

Högsta domstolen friade 2005 pastorn just med hänvisning till Europakonventionen trots att uttalandena tveklöst bryter mot svensk lag. Denna dom ger nu ett visst ”skydd” för uttalanden som görs från en predikstol. Konsekvensen blir att en präst, pastor, imam, rabbin osv kan yttra rätt grova uttalanden som i normalfallet är att anse som hets mot folkgrupp, men när det sägs i en religiös kontext är uttalandena skyddade.

En direkt konsekvens av denna prejudicerande dom i HD är att en imam som jämfört homosexualitet med ett virus också står höjd över lagen.

Vi skulle gärna se att detta omprövas och att alla är lika inför lagen!

Balanserad lagstiftning kommer med både skyldigheter och rättigheter

Inom föreningen Näthatsgranskaren anser vi att den svenska lagstiftningen är väl balanserad. Skydd till enskilda och grupper är fortfarande av yttersta vikt eftersom det finns stark evidens historiskt och i forskningen att hatiskt avhumaniserande språk leder vidare till våld. Dessutom är ord handlingar som kränker och skadar människor,  medan en religion eller ideologi i sig själva inte kan kränkas eller skadas. Även Europadomstolen är tydliga med att religionsutövare måste tåla att deras religion utsätts för kritik:

“…those who choose to exercise the freedom to manifest their religion under Article 9 of the Convention could not expect to be exempt from criticism. They must tolerate and accept the denial by others of their religious beliefs.”

Tyvärr gjorde Europadomstolen sammantaget ändå en helt annan bedömning än denna. Det är vår starka förhoppning att den nuvarande trenden med teokratiska inskränkningar av yttrandefriheten i delar av Europa bryts. De som behöver skydd är utsatta grupper och enskilda personer, inte religioner eller de som sitter vid makten.

Vi förstår att den sorts uttalanden som kvinnan i rättsfallet ovan gjorde om Muhammed och islam gör människor ledsna och vi tycker det är bra om människor i allmänhet tänker sig för innan de uttalar sig. Kritik som inte hetsar är under alla omständigheter effektivare om man vill uppnå förändring snarare än konflikt. Ett samhälle där människor enbart använder lagstiftningen som måttstock för vilka uttalanden som är lämpliga är inte ett trevligt samhälle. Om rätten att kritisera religion missbrukas systematiskt i Sverige, med syfte att hetsa till våldsamma konflikter, kommer säkerligen kraven på blasfemilagar att återkomma. Dit vill knappast någon åter!

Föreningen Näthatsgranskarens arbete

Föreningen Näthatsgranskaren anmäler endast brottsliga yttranden, inte hädelse eller för den delen förtal mot döda historiska personer eftersom det inte bryter mot någon lag. Vi anmäler hets mot religiösa minoritetsgrupper, exempelvis muslimer, kristna och judar, men aldrig hets mot religioner i sig.

Referenser


Forskningsstudie visar att våld mot minoriteter och flyktingar föregås av hat på Facebook


Invandringsfientliga inlägg i högerextrema forum leder till misshandel och mordbrand i Tyskland. Näthatsgranskarens oro har därmed besannats, och vi hoppas att samhällsdebatten om lagföring av hatbrott i svenska sociala medier nu tar fart så att utvecklingen hinner vändas i tid.

Vårt arbete inom Näthatsgranskaren har som mål att kraftigt reducera hatbrotten i sociala medier för att de ska kunna fungera som den plattform för kunskap, kommunikation och demokrati de har potential att vara.
Vi har också känt stor oro att hat och rasism ska normaliseras och eskalera ute i vårt samhälle som en direkt följd av det som sker digitalt. Nu visar en forskningsstudie att detta är precis vad som sker i Tyskland.

Forskare från universiteten i Princeton och Warwick har analyserat 176 000 inlägg med drygt 290 000 kommentarer och 500 000 interaktioner från 93 000 personer. Inläggen har gjorts i högerextrema Alternative für Deutschlands invandringskritiska forum på Facebook. Forskarna har sedan jämfört det med statistiken för 3 335 fall av mordbrand och misshandel med hatbrottsmotiv i olika regioner i Tyskland under två år, 2015-2017. De finner att de våldsamma hatbrotten ökar med antalet främlingsfientliga inlägg och kommentarer.

Den ena grafen (figur 3)  visar samvariationen mellan aktivitet på Facebook och hatbrott i samhället och den andra grafen (figur 4) visar sambandet. Forskarna tittar även på andra statistiska samband för att fastställa orsak och verkan (kausalitet) och lyckas då till och med visa att hatbrotten i vissa regioner minskat under perioder när det varit stora störningar i internet-trafiken i den regionen. De kan också se att både hatet på Facebook och hatbrotten ute i samhället minskar vid stora distraherande händelser som under fotbolls-EM 2016.Vi känner sedan tidigare till många ödesdigra exempel på att radikalisering av individer sker på nätet med våld som följd. Den här studien kan nu alltså påvisa detta oroande fenomen storskaligt för en hel nation kopplat till tusentals våldsbrott.

Med tanke på att Sverige ligger i toppskiktet i användning av sociala medier och att det råder mycket hög aktivitet i högerextrema och främlingsfientliga forum är det troligt att resultaten från Tyskland även är överförbara till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att liknande forskningsstudier genomförs även i Sverige.

Vi kan dock inte vänta med åtgärder utan lagföringen av hatbrott i sociala medier måste ges betydligt högre prioritet än nu. Vi har fungerande lagstiftning om hatbrott, inte minst lagen om hets mot folkgrupp. Forskningsrapporten Polisens utredningsverksamhet – En studie av polisens arbete med demokrati- och hatbrott på nätet av Stefan Holgersson, publicerades i våras. Där visas att det dessvärre finns mycket svåra brister i den svenska polisens arbete med de anmälningar Näthatsgranskaren skickat in. Detta är helt oacceptabelt. Med anledning av de nya forskningsrönen vill vi se att bristerna uppmärksammas av journalister, politiker och allmänheten, samt att särskilda åtgärder görs inom polisen för att åtgärda bristerna.

Referenser

Müller, Karsten and Schwarz, Carlo, Fanning the Flames of Hate: Social Media and Hate Crime (May 21, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3082972 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3082972
Näthatsgranskarens arbete mot demokratihotande hattbrott är grundlagsskyddat

Datainspektionen har via skrivelse låtit meddela att de som väntat lagt ner tillsynsärendet mot föreningen Näthatsgranskaren. Näthatsgranskarens arbete mot kriminellt näthat görs under redaktionell ledning med utgivningsbevis och är skyddas av Sveriges grundlag. 

Datainspektionen lägger ner tillsynsärendet

Datainspektionen kommunicerar att de under våren emottagit klagomål där det påståtts att Näthatsgranskaren registrerar känsliga personuppgifter om politisk åskådning och lagöverträdelser.

Datainspektionen konstaterar att Näthatsgranskarens behandling av personuppgifter skyddas genom utgivningsbevis och av yttrandefrihetsgrundlagen och att några tillsynsåtgärder därför inte kommer att vidtagas. Med detta besked avslutar Datainspektionen ärendet.

Vi registrerar endast misstänkta brott

Vi har tidigare kommunicerat vår strikta hållning i integritetsfrågor.  Vi vill  understryka att några uppgifter om politisk åskådning naturligtvis inte registreras, utan vårt arbete går ut på identifiera misstänkt kriminellt näthat och polisanmäla det. Vi dokumenterar misstänkta hatbrott i text och bild och med direktlänkar. I polisanmälan görs koppling till personuppgifter för att brottet ska bli möjligt att utreda för polisen.

Personuppgifter och personlig integritet är inget som vi tar lättvindigt på. Vi publicerar själva aldrig personuppgifter och förmedlar inte heller personuppgifter annat än till de rättsvårdande myndigheterna i brottsmålsärenden, eller till annan redaktionell verksamhet som också ligger under utgivningsbevis med det ansvar detta medför.

Grumliga motiv bakom klagomålen till Datainspektionen

Vårt intryck är att de klagomål som framförts till Datainspektionen inte alls är motiverade av engagemang för människors personliga integritet, utan istället är försök att stoppa Näthatsgranskarens verksamhet, och kommer från de grumliga särintressen som anser att kriminellt näthat inte alls ska lagföras eller till och med själva ägnar sig åt kriminellt näthat.

Bra att integritetsfrågor utreds ytterligare

Riksdagen biföll den 30 maj 2018 delvis regeringens proposition utifrån  konstitutionsutskottets betänkande (2017/18:KU16)2, dvs. med antagande av punkten 1 – tillkännagivande om att utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter om lagöverträdelser m.m.

Det pågår således en utredning om utgivningsbevisets juridiska räckvidd, men det gäller alltså främst söktjänster som publicerar integritetskränkande uppgifter. Detta tycker vi är bra eftersom utgivningsbevis inte ska kunna missbrukas slentrianmässigt för att undkomma GDPR.

Vi måste alltjämt ha fri press och rätten att agera mot brott

Redaktionell verksamhet måste naturligtvis även fortsatt ges skydd av grundlagen, för att försvara den fria pressen, den granskande journalistiken och källskyddet. Det ligger också i rättsstatens och demokratins intresse att demokratihotande brottslighet i sociala medier ska kunna polisanmälas och lagföras.

/Kenneth Bodin
Ordförande och ansvarig utgivare för föreningen Näthatsgranskaren

Näthatsgranskaren, personuppgifter och GDPR

I samband med att den nya Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera om Näthatsgranskarens hantering av personuppgifter.

Till att börja med vill vi uttrycka vår uppskattning för denna nya lag som stärker skyddet för enskilda människors rättigheter och friheter och rätt till skydd av personuppgifter. Uthängning av personuppgifter med uppsåt att hota, hetsa och förtala har varit ett vanligt förekommande inslag i det kriminella näthatet som vi hoppas att GDPR kan stävja.

Föreningen Näthatsgranskaren arbetar mot näthat och bedriver omfattande undersökande journalistik där vi söker ut och kartlägger näthat i svenska sociala medier. Detta gör vi med hjälp av egenutvecklade sökprogramvaror som ansluter till sociala mediers publika programmeringsgränssnitt (API), och söker i till exempel facebookgrupper och facebooksidor. Sökresultaten innehåller inga personuppgifter, utan endast de inlägg i textformat som gett sökträff. Sökresultaten klassificeras med hjälp av algoritmer för textanalys, och används för dataanalys och statistik.

Inläggen granskas dessutom av juridiskt sakkunniga och först i de fall inläggen bedöms utgöra kriminellt näthat knyts de till personuppgifter och polisanmäls. Våra polisanmälningar är noggrant utredda och utformade för att göra polisens arbete så effektivt som möjligt. När det finns misstanke om hatbrott som lyder under allmänt åtal är det åklagaren som leder förundersökningen och polisen som utreder. Detta kan då resultera i att åklagaren beslutar stämma till åtal, och sedan är det domstolens uppgift att utfärda en eventuell dom. Näthatsgranskaren har alltså ingen roll i dessa processer.

Vår kartläggning av näthat har resulterat i ett antal publicerade artiklar och inlägg i sociala medier, och detta arbete kommer fortsätta och utökas. Vi följer även upp polisens och rättssystemets arbete med de misstänkta hatbrotten, och sammanställer även här omfattande statistik. Detta kommer att publiceras av oss men även av forskare som getts tillgång till denna data. Vid publicering eller utlämnande av data till forskare är all data rensad från personuppgifter.

För vår verksamhet innehar Föreningen Näthatsgranskaren utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och TV. Vårt arbete publiceras ibland också av andra  organisationer med utgivningsbevis och ibland i akademiska forskningsrapporter.

Följande text är ett utdrag från Svenska Journalistförbundets hemsida:

Grundlagsskyddade medier
I den nya dataskyddslagen finns det en uttrycklig bestämmelse om att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR och den nya dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade medier kommer att kunna använda personuppgifter på i samma sätt som i dag. Det betyder att det till exempel inte behövs samtycke för att ta och lagra bilder. Det betyder också att personuppgifter kan publiceras på samma sätt som i dag.”

Vi har dock fattat ett väl förankrat redaktionellt beslut att inte publicera personuppgifter som kan röja misstänkta eller dömda personers identitet. Vi kommenterar inte heller enskilda fall där personens identitet förekommer.

Vi följer GDPR:s bestämmelser om säker hantering och kommunikation av personuppgifter inte minst också gällande det digitala källskyddet. Eventuella personuppgiftsincidenter kommer att rapporteras till Datainspektionen.

Medlemsuppgifter och andra personuppgifter som ligger utanför Näthatsgranskarens publicistiska verksamhet hanteras i enlighet med GDPR.

/Kenneth Bodin
Ordförande och ansvarig utgivare
Föreningen Näthatsgranskaren

Om föreningen Näthatsgranskarens arbete och uthängningen av våra medlemmar

Att engagera sig för rättssäkerhet och demokrati har ett pris. Under uppbyggnadsfasen valde Näthatsgranskaren att arbeta relativt anonymt för att få arbetsro. När föreningen sedan sökte medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och registrerades för F-skatt ändrades situationen och viss information om föreningen blev offentlig. I samband med det valde två av föreningens aktiva, Kenneth och Tomas, att gå ut och kommunicera öppet i media (december 2017).

Vi var redan från start medvetna om att det skulle göras försök till uthängningar av medlemmarna och detta har vid det här laget nu drabbat flera av föreningens aktiva. Det är förstås känsligt när hatets kör på sociala medier blir avslöjade för den mörkerkraft de är, då går de genast till angrepp. När de inte kan hitta sakliga angreppspunkter går de in på person, nu senast mot vår projektledare Tomas efter att han uttalat sig på SVT om att näthatet kryper ut till våra gator och torg: https://www.svt.se/…/natgranskare-folk-skryter-om-hur-de-be…

Några ord om Tomas bakgrund: innan han blev projektledare på Näthatsgranskaren arbetade han som polis. Redan i den rollen uppmärksammade han missförhållanden och ineffektivitet inom polismyndigheten (som främst drabbade brottsoffer och misstänkta). Tyvärr blev följden av visselblåsandet att Tomas själv 2010-2012 drabbades av svåra arbetsmiljöproblem. Justitiekanslern uttalade sedermera allvarlig kritik mot arbetsgivaren för den del som hade med Tomas meddelarfrihet att göra. Även facket och yrkesmedicin kritiserade arbetsgivaren i skarpa ordalag.  Tomas och arbetsgivaren förlikades genom att en ersättning utbetalades till Tomas, motsvarande vad som skulle utdömas i domstol. Det personliga priset blev dock tyvärr högt och Tomas drabbades av sjukdom som följd. Under denna sjukdomsperiod följde en tragedi kopplad till Tomas bisyssla med djurhållning. Det är denna händelse som nu demoniserats av föreningens kritiker. Det är symptomatiskt för hatets natur att just tragedier och människors svagheter är det som avhumaniseras och hängs ut, och ges massiv spridning. Fler detaljer, både om vilka missförhållanden som gjorde Tomas till en visselblåsare, priset han fick betala och följderna av detta finns att ta del av i boken ”En svensk tiger – Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån”, av Hanne Kjöller. Kjöller har under en lång tid studerat problem inom polisen och ägnar ett helt kapitel åt Tomas.

Föreningen kommer ej på annat sätt kommentera den avhumaniserande uthängning av Tomas som pågår, eller det förtal han och andra medlemmar utsätts för.  Vi har inte tid med sånt utan vill fokusera på vår uppgift, föreningens målmedvetna arbete mot kriminellt näthat. Brott riktade mot föreningens medlemmar kommer däremot utan undantag polisanmälas.

Vi vill slutligen tacka för det starka stöd vi får från våra medlemmar och alla er som på andra sätt stödjer föreningens arbete.

Intervju med åklagare Linda Rasmussen

Åklagare Linda Rasmussen:
”Det en skam att hatbrott förekommer och att människor inte tänker på sina medmänskliga skyldigheter”

Näthatsgranskaren har intervjuat Linda Rasmussen, åklagare i ett av de drygt 600 ärenden om Hets mot folkgrupp som vi polisanmält det senaste halvåret. Det aktuella fallet gäller en 72-årig kvinna i Malmö-regionen som skrivit rasistiska inlägg i en Facebookgrupp. Linda Rasmussen menar att det är viktigt att prioritera hatbrott men de rättsvårdande myndigheterna behöver resurser och verktyg för att lagföra brotten effektivt. Under intervjun diskuterade vi också hur strafförelägganden fungerar, vad som händer om gärningsmannen fortsätter att uttrycka sig brottsligt samt att svårare brott eller fall där den misstänkte nekar istället leder till åtal i tingsrätten.

Näthatsgranskaren (NHG): – Den här kvinnan har alltså erkänt och du har utdömt ett strafföreläggande?

Linda Rasmussen (LR): – Ja, det avser två inlägg som utgör hets mot folkgrupp och påföljden i strafföreläggande är 80 dagsböter á 50 kr, dvs 4 000 kr. Vidare ska 800 kr betalas till brottsofferfonden. Hon har ännu inte accepterat föreläggandet, inte vad jag kan se i mitt system i alla fall. (2017-08-24 NHG:s anmärkning)

NHG: – Är det vanligt med strafföreläggande vid hets mot folkgrupp? Hur bestäms straffpåföljden?

LR: – Det saknas framförallt praxis som säger vilka påföljder som ska dömas ut vid hets mot folkgrupp. Prejudikat från HD som gäller strafföreläggande vid hets mot folkgrupp finns inte.
I RättsPM 2016:8 ”Hatbrott” från Utvecklingscenter här i Malmö säger man så här om påföljder:

”Hets mot folkgrupp är generellt inte ett artbrott (ett artbrott ska som huvudregel ge ett fängelsestraff). I NJA 2006 s. 467 konstaterade HD att det saknades uttalanden från lagstiftaren om att hets mot folkgrupp skulle vara ett artbrott.
I en undersökning från 2005 framgick att det var en stor spridning av påföljder för hets mot folkgrupp men att det motiverades av skillnader mellan förhållandena vid brotten och den tilltalades person. Faktorer som har påverkat straffmätningen är om brottet har varit spontant eller planerat samt om det varit fråga om systematiska eller enstaka yttranden. En faktor som verkar straffhöjande är extremistiska sympatier eller medlemskap i gäng. Gärningar som begåtts av personer under 18 år bedöms avsevärt mildare. Med anledning av HD:s dom är det viktigt att utreda om det finns försvårande omständigheter som talar för ett fängelsestraff. Sådana omständigheter kan vara i vilket syfte meddelandet sprids, innehållet i detta, vilka som har varit mottagare samt vilken spridning det har fått.”

LR: – Jag har alltså följt allmän praxis för strafföreläggande när jag valde att utfärda ett strafföreläggande i det här fallet med den 72-åriga kvinnan. Hon erkände, det behövdes ingen muntlig bevisning och böter räckte som påföljd. Om det blir så att hon inte godkänner strafföreläggandet kommer det dock att bli en huvudförhandling.

LR: – Ett annat åtal jag precis gjort klart går till huvudförhandling eftersom det misstänkta brottet är grövre och den tilltalade varken erkänner eller förnekar brott och då är ett strafföreläggande uteslutet.

NHG: – Hur har du fastställt straffnivån och bötesbeloppet i fallet med den 72-åriga kvinnan?

LR: – Bötesbeloppet är fastställt utifrån de dagsbotsuppgifter som polisen har lagt in i ärendet och som gäller vilka inkomster och skulder den misstänkta har. I detta fall var de ekonomiska förhållandena sådana att varje bot fastställdes till minimibeloppet 50 kr. Böterna kan absolut variera beroende på brottets svårighetsgrad, antalet ska vara minst 30 och här blev det 80 stycken. Beloppet beror på de ekonomiska förhållandena som sagt. Ett strafföreläggande kan också innefatta en villkorlig dom, antingen en ren sådan eller också i kombination med böter.

NHG: – Vad finns det för fördelar med strafföreläggande som du ser det?

LR: – Fördelarna för rättsväsendet (åklagare, polis, domstol) är processekonomiska. Ett strafföreläggande sparar resurser i och med att en huvudförhandling med allt vad det innebär inte behöver hållas. För den enskilde är det säkert av olika anledningar en fördel att inte behöva komma till domstolen.

NHG: – Finns det några nackdelar med att inte gå till domstol?

LR: – Nackdelen är att man inte får domstolens syn på saken och domskälen kan ju bidra till att praxis utvecklas. Å andra sidan skulle jag aldrig utfärda ett strafföreläggandet om jag ansåg att ärendet skulle kunna tillföra något på praxisområdet, som ju är alldeles för begränsat i dagsläget. Fler motiverade domar på gällande hets mot folkgrupp är verkligen önskvärt, inte minst när det gäller brott som begås på nätet.

NHG: – Även strafföreläggande registreras i belastningsregistret. Vilka konsekvenser kan det i allmänhet få för den som begått ett brott?

LR: – Det är ju ett avsnitt i belastningsregistret precis som en dom och det kan kanske påverka om man blir anställd eller inte när man söker arbete mm.

NHG: – Vad händer om den här personen fortsätter med brottsliga inlägg på facebook?

LR: – Då kommer påföljden att skärpas. Det blir ju fråga om återfall och lagtrots som ska beaktas vid straffmätningen och vid påföljdsvalet. Jag tycker att det är försvårande att systematiskt göra inlägg som utgör hets mot folkgrupp, särskilt om man redan har blivit lagförd för det.

NHG: – Om man blir dömd men ändå inte plockar bort just de inlägg som var brottsliga, vad händer då?

LR: – Det är en mycket bra fråga som jag önskar att domstolarna funderade på och gav svar på. Å ena sidan ska man inte kunna dömas två ggr för samma sak. Har du blivit dömd för ett specifikt inlägg kan du inte dömas för det en gång till. Samtidigt ligger det ju ofta kvar på nätet och kan spridas vidare.

NHG: – Vi på NHG har sett att polisen i vissa fall lagt ner förundersökningar. Får polisen ta sådana beslut?

LR: – Nej, hatbrott ska till oss. När polisen inleder förundersökning ska den vara åklagarledd och anmälan skickas till oss. Polisen kan inte själv lägga ner en förundersökning.

NHG: – Hur tycker du människor som observerar eller utsätts för hets mot folkgrupp t.ex. på facebook ska agera?

LR: – Anmäla och gärna om möjligt hjälpa polisen och åklagare med att spåra vem som ligger bakom inläggen.

NHG: – Finns det något mera som du tycker regeringen och myndigheter borde göra?

LR: – Hatbrott ska fortsatt vara ett prioriterat område. Fler resurser och verktyg behövs dock för att utreda den här brottsligheten. Påtryckningar på facebook och andra sociala medier att bistå i lagföringen hade också varit önskvärda.

NHG: – Finns det något uttalande du vill göra angående hatbrott i sociala medier?

LR: – Förutom att det är straffbart och ska lagföras är det en skam att det förekommer. Det är för mig ofattbart att tänkande människor inte har bättre saker att lägga sin tid och energi på. Det är också obegripligt att så många människor i vårt land och i övriga världen bara tänker på sina egna rättigheter (t ex yttrandefrihet) och inte alls på sina medmänskliga skyldigheter.

Vi tackar Linda Rasmussen för att hon tagit sig tid att prata med Näthatsgranskaren.

/NHG