Näthatsgranskaren, personuppgifter och GDPR

I samband med att den nya Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera om Näthatsgranskarens hantering av personuppgifter.

Till att börja med vill vi uttrycka vår uppskattning för denna nya lag som stärker skyddet för enskilda människors rättigheter och friheter och rätt till skydd av personuppgifter. Uthängning av personuppgifter med uppsåt att hota, hetsa och förtala har varit ett vanligt förekommande inslag i det kriminella näthatet som vi hoppas att GDPR kan stävja.

Föreningen Näthatsgranskaren arbetar mot näthat och bedriver omfattande undersökande journalistik där vi söker ut och kartlägger näthat i svenska sociala medier. Detta gör vi med hjälp av egenutvecklade sökprogramvaror som ansluter till sociala mediers publika programmeringsgränssnitt (API), och söker i till exempel facebookgrupper och facebooksidor. Sökresultaten innehåller inga personuppgifter, utan endast de inlägg i textformat som gett sökträff. Sökresultaten klassificeras med hjälp av algoritmer för textanalys, och används för dataanalys och statistik.

Inläggen granskas dessutom av juridiskt sakkunniga och först i de fall inläggen bedöms utgöra kriminellt näthat knyts de till personuppgifter och polisanmäls. Våra polisanmälningar är noggrant utredda och utformade för att göra polisens arbete så effektivt som möjligt. När det finns misstanke om hatbrott som lyder under allmänt åtal är det åklagaren som leder förundersökningen och polisen som utreder. Detta kan då resultera i att åklagaren beslutar stämma till åtal, och sedan är det domstolens uppgift att utfärda en eventuell dom. Näthatsgranskaren har alltså ingen roll i dessa processer.

Vår kartläggning av näthat har resulterat i ett antal publicerade artiklar och inlägg i sociala medier, och detta arbete kommer fortsätta och utökas. Vi följer även upp polisens och rättssystemets arbete med de misstänkta hatbrotten, och sammanställer även här omfattande statistik. Detta kommer att publiceras av oss men även av forskare som getts tillgång till denna data. Vid publicering eller utlämnande av data till forskare är all data rensad från personuppgifter.

För vår verksamhet innehar Föreningen Näthatsgranskaren utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och TV. Vårt arbete publiceras ibland också av andra  organisationer med utgivningsbevis och ibland i akademiska forskningsrapporter.

Följande text är ett utdrag från Svenska Journalistförbundets hemsida:

Grundlagsskyddade medier
I den nya dataskyddslagen finns det en uttrycklig bestämmelse om att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR och den nya dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade medier kommer att kunna använda personuppgifter på i samma sätt som i dag. Det betyder att det till exempel inte behövs samtycke för att ta och lagra bilder. Det betyder också att personuppgifter kan publiceras på samma sätt som i dag.”

Vi har dock fattat ett väl förankrat redaktionellt beslut att inte publicera personuppgifter som kan röja misstänkta eller dömda personers identitet. Vi kommenterar inte heller enskilda fall där personens identitet förekommer.

Vi följer GDPR:s bestämmelser om säker hantering och kommunikation av personuppgifter inte minst också gällande det digitala källskyddet. Eventuella personuppgiftsincidenter kommer att rapporteras till Datainspektionen.

Medlemsuppgifter och andra personuppgifter som ligger utanför Näthatsgranskarens publicistiska verksamhet hanteras i enlighet med GDPR.

/Kenneth Bodin
Ordförande och ansvarig utgivare
Föreningen Näthatsgranskaren