Fortsatt förtroende säkrar Näthatsgranskning 2019

Näthatsgranskaren beviljas ytterligare 995 000 kr i projektbidrag från Myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor (MUCF). Projektet ska arbeta med kriminellt hat och olaga hot i svenska sociala medier.

Näthatsgranskaren har beviljats ytterligare 995 000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att arbeta med kriminellt hat och olaga hot i svenska sociala medier. – Bidraget hjälper oss fortsätta vår verksamhet även 2019, säger ordförande Kenneth Bodin. Hittills har arbetet lett till över 100 fällande domar, en ökning med över 600 procent.

Näthatsgranskaren fortsätter arbeta för att stärka det demokratiska samtalet på nätet. Med det beviljade bidraget från MUCF tryggas verksamheten även för 2019. Näthatsgranskarens söker sedan år 2017 upp, granskar och polisanmäler kriminellt hat och olaga hot i svenska sociala medier. Det nya projektbidraget från MUCF kompletterar det föreningen beviljats för 2018.

– Vi är mycket glada över MUCF:s beslut. Det visar att MUCF har fortsatt gott förtroende för vår verksamhet, betonar ordförande Kenneth Bodin.
– Med de nya projektmedlen kan vi fortsätta utveckla mer utbildningsmaterial, och utöka vår verksamhet med mera kommunikation.

Under det kommande året planerar föreningen också fördjupa sitt samarbete med forskning, myndigheter samt andra organisationer.

Manuellt arbete kompletterar automatiserade sökningar

Våra sökningar är till stor del automatiserade, men att identifiera kriminellt näthat, skriva polisanmälningar och följa upp rättsväsendets hantering av ärenden kräver mycket manuellt arbete av våra kompetenta medarbetare. Även om mycket av arbetet i föreningen är oavlönat är det inte möjligt att hålla en hög och jämn nivå på verksamheten om allt arbete genomförs på ideell basis.
– Med tanke på arbetets natur är det moraliskt komplicerat att finansiera verksamheten genom att sälja tjänster, förtydligar Kenneth Bodin. Därför är vi beroende av offentliga medel och privata donationer för att kunna bedriva vårt arbete.

Effektiv användning av offentliga medel

Stödet från MUCF intygar också att föreningens arbete mot kriminellt näthat betraktas som en effektiv användning av offentliga medel. Näthatsgranskaren har hittills polisanmält 1100 personer för över 2000 förekomster av hets mot folkgrupp och olaga hot i sociala medier. Föreningens anmälningar har än så länge lett till över 100 fällande domar.
– Vi förväntar oss fler domar i takt med att anmälningar utreds. Detta innebär en ökning med över 600% av antalet fällande domar för hets mot folkgrupp på nätet jämfört med år 2016, förtydligar Kenneth Bodin.
– Vi vill också rikta ett stort tack till alla som hjälper oss. Oavsett det är genom tips, genom att donera medel, eller att sprida kunskapen om det vi gör, inte minst i sociala medier.

Kontakt

kontakt@nathatsgranskaren.se

Polisens arbete mot näthat brister trots prioritering

– Näthatsgranskarens arbete underlag för forskningsrapport

En ny forskningsrapport visar att polisens arbete mot kriminellt näthat har många brister, men också att bristerna inte i första hand beror på avsaknad av resurser, och att det därför också finns god utvecklingspotential. Detta framkommer i ”Polisens utredningsverksamhet – En studie av polisens arbete med demokrati och hatbrott på nätet” av Stefan Holgersson polisforskare vid Linköpings universitet.

Polisens arbete mot brottsligt näthat har prioriterats flera gånger sedan 2001 och gavs 2016 en särskild prioritering av den dåvarande polisledningen. Satsningen följs nu upp i en ny rapport av polisforskaren Stefan Holgersson, som också nyligen tillträtt en professur i polisvetenskap vid universitetet i Oslo.

En stor del av underlaget till rapporten kommer från Näthatsgranskarens (NHG:s) polisanmälningar gällande hatbrott på nätet under 2017.

Grund för fortsatt arbete

Näthatsgranskaren ligger bakom en stor andel av de anmälningar om brott mot lagen om hets mot folkgrupp som registrerats under 2017. Föreningen har också följt upp rättsväsendets hantering av dessa brott.

Den ideella föreningen kommer även framöver att fortsätta stävja det kriminella näthatet. Forskningsresultaten i rapporten kommer användas för att fortsätta sprida kunskap om vad kriminellt näthat innebär, och hur det kan stävjas. Förhoppningen är att polisen tar till sig slutsatserna i rapporten som konstruktiv kritik och ser positivt på den goda utvecklingspotentialen.

800 polisanmälningar under 2017

Under 2017 anmälde Näthatsgranskaren 800 hatbrott. Varje anmälning kan rymma fler än ett fall av hatbrott. Anmälningarna omfattar främst hets mot folkgrupp men även olaga hot mot politiker, journalister samt personer ur rättsväsendet. Även några fall av uppvigling och förolämpning har anmälts, samt förtal med hatbrottsmotiv. Avstämningspunkten i rapporten är sista april 2018, och antalet åtal gällande 2017 års anmälningar förväntas fortsätta öka under 2018. Kompletterande statistik kommer därför att redovisas senare.

Fakta

Näthatsgranskaren är en ideell förening som värnar demokratin och det goda samtalet på nätet Föreningen som är partiploitiskt obunden startades av en grupp personer som gått samman för att motverka kriminellt näthat på sociala medier. I gruppen finns människor med bred erfarenhet både från rättsväsendet och IT.