Blasfemidom i Europadomstolen problematisk för yttrandefriheten

Europadomstolen har nyligen prövat en blasfemidom (hädelse) där en kvinna fällts för att hon enligt österrikisk lag ”stört religionsfriden” och upprört människors ”religiösa känslor”. Kvinnan har använt ordet pedofili för att beskriva profeten Muhammeds sexuella umgänge med en nioårig flicka. Europadomstolen fastställde att den österrikiska domen inte bryter mot Europakonventionens artikel tio rörande tankefrihet, religionsfrihet och yttrandefrihet. Man kan tolka detta som att Europadomstolen ger stöd till så kallade hädelse- eller blasfemilagar och därmed prioriterar religion högre än yttrandefrihet. Detta är ett djupt problematiskt beslut från Europadomstolen som underminerar dess viktiga roll i mänskliga rättighetsfrågor och en god sekulär utveckling av rättssystemen i Europa. Det ska dock understrykas att Europadomstolens beslut endast ger nationellt utrymme för blasfemilagar men däremot inte kan påtvinga sådan lagstiftning.

Olycklig dom i Europadomstolen

Europadomstolens beslut kan förstås som att lagen och domslutet i Österrike inte formellt bryter mot Europakonvention, att Österrike skött sin rättsprocess väl, samt att Österrike skall ha ett relativt stort eget tolkningsutrymme av Europakonventionen. Europadomstolens beslut hade dock kunnat stanna vid ett knastertorrt juridiskt uttalande om detta och kanske hade man också kunnat problematisera lite kritiskt om blasfemilagar. Istället formulerar man sig enligt följande:

”The Court, in conclusion, finds that in the instant case the domestic courts comprehensively assessed the wider context of the applicant’s statements, and carefully balanced her right to freedom of expression with the rights of others to have their religious feelings protected, and to have religious peace preserved in Austrian society. ”

Det går att förstå lagstiftarens avsikt att upprätthålla den ”religiösa freden”, men det är inte rimligt att detta ska inskränka friheten att yttra kritik mot en religions idéer, historiska personer, eller mot innehållet i en religiös skrift, särskilt inte om det gäller något så allvarligt som pedofili som i sig utgör ett tydligt brott mot mänskliga rättigheter, lagar och normer. Inte heller är det rimligt att lagen ska skydda människors ”religiösa känslor” om det måste gå ut över yttrandefriheten.

Sveriges blasfemilagar avskaffade sedan länge

I Sverige avskaffades blasfemilagstiftningen 1949, och den kvarvarande lagen om religionsfrid avskaffades 1971. Istället har vi sedan 1949 lagen om hets mot folkgrupp som ger skydd till människor och grupper av människor och då inte bara gällande religiös tillhörighet, utan också hudfärg, språk, ursprung, sexuell läggning och identitet.

Hädelselagar finns i många länder i Europa och till exempel har Irland, tvärtemot den svenska hållningen, infört blasfemilagar så sent som 2009. Flera kontroversiella fall har uppmärksammats runt om i Europa t.ex. i Spanien så sent som i år, 2018, gällande en skådespelare som förlöjligat gud och jungru Maria i ett facebookinlägg.

Syftet med de nutida blasfemilagarna i Europa är oftast inte att ge ideologiskt skydd till religioner eller religiösa känslor, utan att förhindra att hets mot religioner trappas upp till konflikter, våld och krig. Dessa lagar har dock ett mycket högt pris – vår yttrandefrihet.

En friande blasfemidom i Sverige

I Sverige finns ett motstående exempel med friande dom. År 2014 skrev en man i ett inlägg på Facebook ”Det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen.” och åsyftade då ett böneutrop. Många hann bli uppretade och polisanmälde mannen trots att inlägget bara låg på Facebook i två timmar. Mannen åtalades för hets mot folkgrupp, men friades med motivationen att inlägget inte uppfattas som ett direkt eller indirekt förlöjligande av gruppen. Det kan heller inte uppfattas som nedsättande för gruppens anseende och  kan därför inte heller anses vara fråga om missaktning, på det sätt som krävs enligt brottsbalkens bestämmelse om hets mot folkgrupp. Domstolen ansåg dessutom att mannen saknat uppsåt att förlöjliga muslimer i allmänhet.

Erik Helmersson skrev tänkvärt på ledarplats i DN (150225) att det är oroväckande att det ens blev åtal då det lika gärna kunnat gälla någon som sagt att påvens mössa är lustig. Helmerson lyfte dock också fram det ansvar som följer med yttrandefriheten:

”Rätten att förolämpa är ingen skyldighet. Respekt är ett nyckelord i all mänsklig interaktion. Ett samhälle där alla oavbrutet ritar profetkarikatyrer, liknar varandras böner vid åsneläten eller nedsänker helighet i piss vore vidrigt och outhärdligt. Men ett samhälle där detta är strängeligen förbjudet i lag vore ännu värre.”

Blasfemidomen är verkningslös i Sverige

Europakoventionen för mänskliga rättigheter är inkorporporerad i svensk lag (1998:1219) och med i vår rättsordning. Den som i Sverige upplever sig kränkt enligt Europakonventionen måste normalt pröva sin sak ända upp i Högsta domstolen innan klagan kan föras vidare till Europadomstolen. Europadomstolen är dock ingen överdomstol. Den kan inte upphäva en svensk dom, och naturligtvis inte heller ändra i svensk lagstiftning. Därmed är dess beslut om den österrikiska blasfemidomen verkningslöst i Sverige. Det torde dessutom också råda massiv opinion mot att återinföra blasfemilagar i Sverige. Näthatsgranskaren delar denna hållning.

Orimligt skydd av religiösa företrädare som begår hatbrott

Den svenska lagen om hets mot folkgrupp har vid ett tillfälle krockat med Europakonventionen. En svensk pingstpastor sa under en predikan att homosexualitet leder till pedofili och ökar risken för samlag med djur. Han sade att homosexualitet är en cancersvulst på samhällskroppen och aids hade, enligt pastorns predikan, uppkommit på grund av homosexualitet.

Högsta domstolen friade 2005 pastorn just med hänvisning till Europakonventionen trots att uttalandena tveklöst bryter mot svensk lag. Denna dom ger nu ett visst ”skydd” för uttalanden som görs från en predikstol. Konsekvensen blir att en präst, pastor, imam, rabbin osv kan yttra rätt grova uttalanden som i normalfallet är att anse som hets mot folkgrupp, men när det sägs i en religiös kontext är uttalandena skyddade.

En direkt konsekvens av denna prejudicerande dom i HD är att en imam som jämfört homosexualitet med ett virus också står höjd över lagen.

Vi skulle gärna se att detta omprövas och att alla är lika inför lagen!

Balanserad lagstiftning kommer med både skyldigheter och rättigheter

Inom föreningen Näthatsgranskaren anser vi att den svenska lagstiftningen är väl balanserad. Skydd till enskilda och grupper är fortfarande av yttersta vikt eftersom det finns stark evidens historiskt och i forskningen att hatiskt avhumaniserande språk leder vidare till våld. Dessutom är ord handlingar som kränker och skadar människor,  medan en religion eller ideologi i sig själva inte kan kränkas eller skadas. Även Europadomstolen är tydliga med att religionsutövare måste tåla att deras religion utsätts för kritik:

“…those who choose to exercise the freedom to manifest their religion under Article 9 of the Convention could not expect to be exempt from criticism. They must tolerate and accept the denial by others of their religious beliefs.”

Tyvärr gjorde Europadomstolen sammantaget ändå en helt annan bedömning än denna. Det är vår starka förhoppning att den nuvarande trenden med teokratiska inskränkningar av yttrandefriheten i delar av Europa bryts. De som behöver skydd är utsatta grupper och enskilda personer, inte religioner eller de som sitter vid makten.

Vi förstår att den sorts uttalanden som kvinnan i rättsfallet ovan gjorde om Muhammed och islam gör människor ledsna och vi tycker det är bra om människor i allmänhet tänker sig för innan de uttalar sig. Kritik som inte hetsar är under alla omständigheter effektivare om man vill uppnå förändring snarare än konflikt. Ett samhälle där människor enbart använder lagstiftningen som måttstock för vilka uttalanden som är lämpliga är inte ett trevligt samhälle. Om rätten att kritisera religion missbrukas systematiskt i Sverige, med syfte att hetsa till våldsamma konflikter, kommer säkerligen kraven på blasfemilagar att återkomma. Dit vill knappast någon åter!

Föreningen Näthatsgranskarens arbete

Föreningen Näthatsgranskaren anmäler endast brottsliga yttranden, inte hädelse eller för den delen förtal mot döda historiska personer eftersom det inte bryter mot någon lag. Vi anmäler hets mot religiösa minoritetsgrupper, exempelvis muslimer, kristna och judar, men aldrig hets mot religioner i sig.

Referenser


Forskningsstudie visar att våld mot minoriteter och flyktingar föregås av hat på Facebook


Invandringsfientliga inlägg i högerextrema forum leder till misshandel och mordbrand i Tyskland. Näthatsgranskarens oro har därmed besannats, och vi hoppas att samhällsdebatten om lagföring av hatbrott i svenska sociala medier nu tar fart så att utvecklingen hinner vändas i tid.

Vårt arbete inom Näthatsgranskaren har som mål att kraftigt reducera hatbrotten i sociala medier för att de ska kunna fungera som den plattform för kunskap, kommunikation och demokrati de har potential att vara.
Vi har också känt stor oro att hat och rasism ska normaliseras och eskalera ute i vårt samhälle som en direkt följd av det som sker digitalt. Nu visar en forskningsstudie att detta är precis vad som sker i Tyskland.

Forskare från universiteten i Princeton och Warwick har analyserat 176 000 inlägg med drygt 290 000 kommentarer och 500 000 interaktioner från 93 000 personer. Inläggen har gjorts i högerextrema Alternative für Deutschlands invandringskritiska forum på Facebook. Forskarna har sedan jämfört det med statistiken för 3 335 fall av mordbrand och misshandel med hatbrottsmotiv i olika regioner i Tyskland under två år, 2015-2017. De finner att de våldsamma hatbrotten ökar med antalet främlingsfientliga inlägg och kommentarer.

Den ena grafen (figur 3)  visar samvariationen mellan aktivitet på Facebook och hatbrott i samhället och den andra grafen (figur 4) visar sambandet. Forskarna tittar även på andra statistiska samband för att fastställa orsak och verkan (kausalitet) och lyckas då till och med visa att hatbrotten i vissa regioner minskat under perioder när det varit stora störningar i internet-trafiken i den regionen. De kan också se att både hatet på Facebook och hatbrotten ute i samhället minskar vid stora distraherande händelser som under fotbolls-EM 2016.Vi känner sedan tidigare till många ödesdigra exempel på att radikalisering av individer sker på nätet med våld som följd. Den här studien kan nu alltså påvisa detta oroande fenomen storskaligt för en hel nation kopplat till tusentals våldsbrott.

Med tanke på att Sverige ligger i toppskiktet i användning av sociala medier och att det råder mycket hög aktivitet i högerextrema och främlingsfientliga forum är det troligt att resultaten från Tyskland även är överförbara till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att liknande forskningsstudier genomförs även i Sverige.

Vi kan dock inte vänta med åtgärder utan lagföringen av hatbrott i sociala medier måste ges betydligt högre prioritet än nu. Vi har fungerande lagstiftning om hatbrott, inte minst lagen om hets mot folkgrupp. Forskningsrapporten Polisens utredningsverksamhet – En studie av polisens arbete med demokrati- och hatbrott på nätet av Stefan Holgersson, publicerades i våras. Där visas att det dessvärre finns mycket svåra brister i den svenska polisens arbete med de anmälningar Näthatsgranskaren skickat in. Detta är helt oacceptabelt. Med anledning av de nya forskningsrönen vill vi se att bristerna uppmärksammas av journalister, politiker och allmänheten, samt att särskilda åtgärder görs inom polisen för att åtgärda bristerna.

Referenser

Müller, Karsten and Schwarz, Carlo, Fanning the Flames of Hate: Social Media and Hate Crime (May 21, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3082972 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3082972
Polis och åklagare kan ofta inte lagstiftningen gällande brottet hets mot folkgrupp

Varning för kränkande ord i texten. Näthatsgranskaren, NHG vill inte kränka någon, men anser att det är viktigt att visa hur språket på sociala medier faktiskt ser ut.

Fram till i dag från det att NHG började sitt arbete mot hatbrott i början på 2017 har arbetet lett fram till 166 domar, 148 fällande och 18 friande. Alla dessa gällande brottet hets mot folkgrupp, HMF. En del av de friande domarna ska under hösten upp i hovrätterna och kommer då förmodligen att få en annan utgång. Domarna hade dock kunnat vara dubbelt så många om kunskapen om lagstiftningen och internet varit större hos polis och åklagare

Under vårt arbete kan vi se att rättsväsendet och då främst polis och åklagare har dålig kunskap om internet och brott på internet, samt dålig kunskap om lagstiftningen gällande HMF. Detta leder till nedläggningar av utredningar och bristfälliga förundersökningsprotokoll.

Vi ser även att det är stor skillnad i bedömningarna mellan olika åklagarkammare om vad som är brott och inte. Det är inte acceptabelt. Det ska på varje åklagarkammare finnas utpekade ”hatbrottsåklagare” som är specialister på hatbrott, men trots detta så verkar många åklagare inte ens kunna lagstiftningen som de ska vara ”specialister” på. Vi ska dra två tydliga exempel på detta. Tyvärr ser vi många fler än bara dessa exempel nedan, faktiskt så många att vi inte hinner begära överprövning på alla.

 

 1. Åklagaren åtalar inte för uttrycket ”negerhora”
  Vi anmäler en person för tre olika uttalanden på Facebook, varav ett är riktat mot vår demokratiminister Alice Bah Kuhnke och lyder:
  ”Men hon är ju en dum jävla negerhora som bara ska hålla käften
  de andra två uttalandena lyder:
  ”Ja tyvärr är det nog så om vi inte börjar skjuta av blattarna så dom drar från Sverige”
  samt ”Blattarna vet fan inte hur man beter sig som vanligt äckliga jävlar”

  Åtal väcks för endast två av uttalandena, men inte mot det som riktades mot demokratiministern. Detta trots att det är ett tydligt brott enligt både lagstiftningen samt praxis.

  Det finns flera domar från liknande ärenden där personer har dömts för HMF. Ett exempel är B537-14 i Umeå Hovrätt. Där fälls en person för att i närvaro av ett flertal personer kallat en person för ”negerjävel” och därför fälls för HMF brott. Trots att uttalandet riktades mot en enskild person så är det enligt rättens bedömning HMF, detta genom att det spreds till ett flertal personer och var missaktande mot mörkhyade.

 

 1. Åklagaren anser INTE att 59 stycken brottsliga, nazistiska uttalanden ligger i allmänhetens intresse att åtala och åtalsunderlåter därför alla 59 brott.
  NHG anmäler 59 stycken HMF alla från samma person, föreställande bilder på hur vissa folkgrupper ska dödas eller skadas, bilder på hakkors och hyllningar av Hitler, samt nidbilder av judar. Gärningspersonen är en man med tydliga nazistiska anknytningar. Bild på mannen finns, Id på mannen är känd, skärmbilder på alla brott finns och samtliga uttalanden är gjorda på nätet så att alla med tillgång till internet kan ta del av dem. Att utreda dessa brott borde därför vara enkelt för polis och åklagare och en fällande dom trolig. Åklagaren beslutar dock att lägga ner anmälan i en så kallad åtalsunderlåtelse, då han anser att brotten endast skulle ge böter och att det inte ligger i allmänhetens intresse att åtala.

  Åklagarens motivering:

”Åtalsunderlåtelse 20 kap rättegångsbalken. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ner. Utredningen avser ett brott som inte kan förväntas leda till en strängare påföljd (straff) än böter. Omständigheterna är sådana att de talar för att man inte väcker åtal för gärningen. Samhällets eller enskildas intressen hindrar inte ett sådant beslut. 23 kapitlet 4 a § första stycket 2 rättegångsbalken.”

Detta beslut är inte förenligt med rättegångsbalken av flera olika skäl.

För det första så är straffvärdet inte endast böter utan ett kännbart fängelsestraff, förmodligen runt några månader i fängelse. För det andra så finns det ett stort samhälleligt intresse av att åtala demokrati och hatbrott och för det tredje så ska det råda nolltolerans mot nazism enligt den allmänna rättsuppfattningen men även regering och riksdag har uttalat sådana intentioner.

Man kan därför fråga sig varför denna åklagare tog beslut att inte åtala?

/Näthatsgranskaren

Fortsatt förtroende säkrar Näthatsgranskning 2019

Näthatsgranskaren beviljas ytterligare 995 000 kr i projektbidrag från Myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor (MUCF). Projektet ska arbeta med kriminellt hat och olaga hot i svenska sociala medier.

Näthatsgranskaren har beviljats ytterligare 995 000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att arbeta med kriminellt hat och olaga hot i svenska sociala medier. – Bidraget hjälper oss fortsätta vår verksamhet även 2019, säger ordförande Kenneth Bodin. Hittills har arbetet lett till över 100 fällande domar, en ökning med över 600 procent.

Näthatsgranskaren fortsätter arbeta för att stärka det demokratiska samtalet på nätet. Med det beviljade bidraget från MUCF tryggas verksamheten även för 2019. Näthatsgranskarens söker sedan år 2017 upp, granskar och polisanmäler kriminellt hat och olaga hot i svenska sociala medier. Det nya projektbidraget från MUCF kompletterar det föreningen beviljats för 2018.

– Vi är mycket glada över MUCF:s beslut. Det visar att MUCF har fortsatt gott förtroende för vår verksamhet, betonar ordförande Kenneth Bodin.
– Med de nya projektmedlen kan vi fortsätta utveckla mer utbildningsmaterial, och utöka vår verksamhet med mera kommunikation.

Under det kommande året planerar föreningen också fördjupa sitt samarbete med forskning, myndigheter samt andra organisationer.

Manuellt arbete kompletterar automatiserade sökningar

Våra sökningar är till stor del automatiserade, men att identifiera kriminellt näthat, skriva polisanmälningar och följa upp rättsväsendets hantering av ärenden kräver mycket manuellt arbete av våra kompetenta medarbetare. Även om mycket av arbetet i föreningen är oavlönat är det inte möjligt att hålla en hög och jämn nivå på verksamheten om allt arbete genomförs på ideell basis.
– Med tanke på arbetets natur är det moraliskt komplicerat att finansiera verksamheten genom att sälja tjänster, förtydligar Kenneth Bodin. Därför är vi beroende av offentliga medel och privata donationer för att kunna bedriva vårt arbete.

Effektiv användning av offentliga medel

Stödet från MUCF intygar också att föreningens arbete mot kriminellt näthat betraktas som en effektiv användning av offentliga medel. Näthatsgranskaren har hittills polisanmält 1100 personer för över 2000 förekomster av hets mot folkgrupp och olaga hot i sociala medier. Föreningens anmälningar har än så länge lett till över 100 fällande domar.
– Vi förväntar oss fler domar i takt med att anmälningar utreds. Detta innebär en ökning med över 600% av antalet fällande domar för hets mot folkgrupp på nätet jämfört med år 2016, förtydligar Kenneth Bodin.
– Vi vill också rikta ett stort tack till alla som hjälper oss. Oavsett det är genom tips, genom att donera medel, eller att sprida kunskapen om det vi gör, inte minst i sociala medier.

Kontakt

kontakt@nathatsgranskaren.se

Näthatsgranskarens arbete mot demokratihotande hattbrott är grundlagsskyddat

Datainspektionen har via skrivelse låtit meddela att de som väntat lagt ner tillsynsärendet mot föreningen Näthatsgranskaren. Näthatsgranskarens arbete mot kriminellt näthat görs under redaktionell ledning med utgivningsbevis och är skyddas av Sveriges grundlag. 

Datainspektionen lägger ner tillsynsärendet

Datainspektionen kommunicerar att de under våren emottagit klagomål där det påståtts att Näthatsgranskaren registrerar känsliga personuppgifter om politisk åskådning och lagöverträdelser.

Datainspektionen konstaterar att Näthatsgranskarens behandling av personuppgifter skyddas genom utgivningsbevis och av yttrandefrihetsgrundlagen och att några tillsynsåtgärder därför inte kommer att vidtagas. Med detta besked avslutar Datainspektionen ärendet.

Vi registrerar endast misstänkta brott

Vi har tidigare kommunicerat vår strikta hållning i integritetsfrågor.  Vi vill  understryka att några uppgifter om politisk åskådning naturligtvis inte registreras, utan vårt arbete går ut på identifiera misstänkt kriminellt näthat och polisanmäla det. Vi dokumenterar misstänkta hatbrott i text och bild och med direktlänkar. I polisanmälan görs koppling till personuppgifter för att brottet ska bli möjligt att utreda för polisen.

Personuppgifter och personlig integritet är inget som vi tar lättvindigt på. Vi publicerar själva aldrig personuppgifter och förmedlar inte heller personuppgifter annat än till de rättsvårdande myndigheterna i brottsmålsärenden, eller till annan redaktionell verksamhet som också ligger under utgivningsbevis med det ansvar detta medför.

Grumliga motiv bakom klagomålen till Datainspektionen

Vårt intryck är att de klagomål som framförts till Datainspektionen inte alls är motiverade av engagemang för människors personliga integritet, utan istället är försök att stoppa Näthatsgranskarens verksamhet, och kommer från de grumliga särintressen som anser att kriminellt näthat inte alls ska lagföras eller till och med själva ägnar sig åt kriminellt näthat.

Bra att integritetsfrågor utreds ytterligare

Riksdagen biföll den 30 maj 2018 delvis regeringens proposition utifrån  konstitutionsutskottets betänkande (2017/18:KU16)2, dvs. med antagande av punkten 1 – tillkännagivande om att utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter om lagöverträdelser m.m.

Det pågår således en utredning om utgivningsbevisets juridiska räckvidd, men det gäller alltså främst söktjänster som publicerar integritetskränkande uppgifter. Detta tycker vi är bra eftersom utgivningsbevis inte ska kunna missbrukas slentrianmässigt för att undkomma GDPR.

Vi måste alltjämt ha fri press och rätten att agera mot brott

Redaktionell verksamhet måste naturligtvis även fortsatt ges skydd av grundlagen, för att försvara den fria pressen, den granskande journalistiken och källskyddet. Det ligger också i rättsstatens och demokratins intresse att demokratihotande brottslighet i sociala medier ska kunna polisanmälas och lagföras.

/Kenneth Bodin
Ordförande och ansvarig utgivare för föreningen Näthatsgranskaren

Polisens arbete mot näthat brister trots prioritering

– Näthatsgranskarens arbete underlag för forskningsrapport

En ny forskningsrapport visar att polisens arbete mot kriminellt näthat har många brister, men också att bristerna inte i första hand beror på avsaknad av resurser, och att det därför också finns god utvecklingspotential. Detta framkommer i ”Polisens utredningsverksamhet – En studie av polisens arbete med demokrati och hatbrott på nätet” av Stefan Holgersson polisforskare vid Linköpings universitet.

Polisens arbete mot brottsligt näthat har prioriterats flera gånger sedan 2001 och gavs 2016 en särskild prioritering av den dåvarande polisledningen. Satsningen följs nu upp i en ny rapport av polisforskaren Stefan Holgersson, som också nyligen tillträtt en professur i polisvetenskap vid universitetet i Oslo.

En stor del av underlaget till rapporten kommer från Näthatsgranskarens (NHG:s) polisanmälningar gällande hatbrott på nätet under 2017.

Grund för fortsatt arbete

Näthatsgranskaren ligger bakom en stor andel av de anmälningar om brott mot lagen om hets mot folkgrupp som registrerats under 2017. Föreningen har också följt upp rättsväsendets hantering av dessa brott.

Den ideella föreningen kommer även framöver att fortsätta stävja det kriminella näthatet. Forskningsresultaten i rapporten kommer användas för att fortsätta sprida kunskap om vad kriminellt näthat innebär, och hur det kan stävjas. Förhoppningen är att polisen tar till sig slutsatserna i rapporten som konstruktiv kritik och ser positivt på den goda utvecklingspotentialen.

800 polisanmälningar under 2017

Under 2017 anmälde Näthatsgranskaren 800 hatbrott. Varje anmälning kan rymma fler än ett fall av hatbrott. Anmälningarna omfattar främst hets mot folkgrupp men även olaga hot mot politiker, journalister samt personer ur rättsväsendet. Även några fall av uppvigling och förolämpning har anmälts, samt förtal med hatbrottsmotiv. Avstämningspunkten i rapporten är sista april 2018, och antalet åtal gällande 2017 års anmälningar förväntas fortsätta öka under 2018. Kompletterande statistik kommer därför att redovisas senare.

Fakta

Näthatsgranskaren är en ideell förening som värnar demokratin och det goda samtalet på nätet Föreningen som är partiploitiskt obunden startades av en grupp personer som gått samman för att motverka kriminellt näthat på sociala medier. I gruppen finns människor med bred erfarenhet både från rättsväsendet och IT.

Näthatsgranskaren, personuppgifter och GDPR

I samband med att den nya Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera om Näthatsgranskarens hantering av personuppgifter.

Till att börja med vill vi uttrycka vår uppskattning för denna nya lag som stärker skyddet för enskilda människors rättigheter och friheter och rätt till skydd av personuppgifter. Uthängning av personuppgifter med uppsåt att hota, hetsa och förtala har varit ett vanligt förekommande inslag i det kriminella näthatet som vi hoppas att GDPR kan stävja.

Föreningen Näthatsgranskaren arbetar mot näthat och bedriver omfattande undersökande journalistik där vi söker ut och kartlägger näthat i svenska sociala medier. Detta gör vi med hjälp av egenutvecklade sökprogramvaror som ansluter till sociala mediers publika programmeringsgränssnitt (API), och söker i till exempel facebookgrupper och facebooksidor. Sökresultaten innehåller inga personuppgifter, utan endast de inlägg i textformat som gett sökträff. Sökresultaten klassificeras med hjälp av algoritmer för textanalys, och används för dataanalys och statistik.

Inläggen granskas dessutom av juridiskt sakkunniga och först i de fall inläggen bedöms utgöra kriminellt näthat knyts de till personuppgifter och polisanmäls. Våra polisanmälningar är noggrant utredda och utformade för att göra polisens arbete så effektivt som möjligt. När det finns misstanke om hatbrott som lyder under allmänt åtal är det åklagaren som leder förundersökningen och polisen som utreder. Detta kan då resultera i att åklagaren beslutar stämma till åtal, och sedan är det domstolens uppgift att utfärda en eventuell dom. Näthatsgranskaren har alltså ingen roll i dessa processer.

Vår kartläggning av näthat har resulterat i ett antal publicerade artiklar och inlägg i sociala medier, och detta arbete kommer fortsätta och utökas. Vi följer även upp polisens och rättssystemets arbete med de misstänkta hatbrotten, och sammanställer även här omfattande statistik. Detta kommer att publiceras av oss men även av forskare som getts tillgång till denna data. Vid publicering eller utlämnande av data till forskare är all data rensad från personuppgifter.

För vår verksamhet innehar Föreningen Näthatsgranskaren utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och TV. Vårt arbete publiceras ibland också av andra  organisationer med utgivningsbevis och ibland i akademiska forskningsrapporter.

Följande text är ett utdrag från Svenska Journalistförbundets hemsida:

Grundlagsskyddade medier
I den nya dataskyddslagen finns det en uttrycklig bestämmelse om att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR och den nya dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade medier kommer att kunna använda personuppgifter på i samma sätt som i dag. Det betyder att det till exempel inte behövs samtycke för att ta och lagra bilder. Det betyder också att personuppgifter kan publiceras på samma sätt som i dag.”

Vi har dock fattat ett väl förankrat redaktionellt beslut att inte publicera personuppgifter som kan röja misstänkta eller dömda personers identitet. Vi kommenterar inte heller enskilda fall där personens identitet förekommer.

Vi följer GDPR:s bestämmelser om säker hantering och kommunikation av personuppgifter inte minst också gällande det digitala källskyddet. Eventuella personuppgiftsincidenter kommer att rapporteras till Datainspektionen.

Medlemsuppgifter och andra personuppgifter som ligger utanför Näthatsgranskarens publicistiska verksamhet hanteras i enlighet med GDPR.

/Kenneth Bodin
Ordförande och ansvarig utgivare
Föreningen Näthatsgranskaren

Om föreningen Näthatsgranskarens arbete och uthängningen av våra medlemmar

Sociala medier är fantastiska om de används med förstånd

Det är fantastiskt med dagens sociala medier, hur snabbt vi kan hitta gamla vänner och nya. Hur vi alla är vår egen publicist och kan göra våra röster hörda och ge uttryck för våra åsikter. Det kommer dock med ett ansvar. Vi får inte bryta mot lagen och vi behöver kanske lära oss att vara vår egen ansvariga utgivare.

Egentligen borde alla som skriver på Facebook försöka tänka såhär innan de skriver och delar: Jag ska inte skriva något på sociala media som jag inte skulle säga direkt till någon, om vi satt vid samma bord. Inte heller uttrycka mig på annat sätt än jag gör på gator och torg, eller behandla någon på annat vis än jag själv vill bli behandlad.

Hur föreningen Näthatsgranskaren (NHG) arbetar

Redan när vi började vår verksamhet fattade vi beslutet att aldrig hänga ut någon av de vi anmälde, oavsett vem det var. Aldrig heller kontaktar vi någons arbetsgivare, vänner eller släktingar för att misskreditera någon. Det är inte vår uppgift att göra så – och ingen annans heller. Rättsväsendet är de som av demokratin har utsetts att utreda och döma ut påföljd. Även om rättsväsendet är lite väl blint ibland så stiger NHG aldrig in och utdelar egna påföljder i syfte att påverka någon. Inte heller bryr vi oss om någons förflutna, för alla har rätt att ha ett förflutet. Vi jobbar mot brotten och har ingen annan motståndare än de brott som begås.

Vad vi anmäler

Vi anmäler heller inte åsikter, utan vi anmäler brottsliga handlingar. Det vore oetiskt och totalt meningslöst att anmäla åsikter eller kritik av åsikter, eftersom allt sådant läggs ner av rättsystemet. I Sverige råder åsiktsfrihet.

Det är dock olagligt att grovt nedvärdera eller hota en minoritetsgrupp som i lagtexten anses vara en skyddsvärd grupp så att det får spridning. Begreppet ”skyddsvärd grupp” enligt lagstiftarens definition kan läsas om i proposition 2001/02:59 Hets mot folkgrupp. Vi anmäler alltså hetsande grova kommentarer som syftar till att nedvärdera och/eller hota en grupp människor. Uttalandena handlar ofta om att människor ska skjutas, eldas eller gasas, eller att någon grupp jämförs med insekter, mögel eller avföring. Uttrycken görs ofta i Facebook-grupper med några tusen och ända upp till närmare två hundra tusen medlemmar.

Vem som helst kan med några knapptryckningar söka efter kriminella hatiska uttalanden på Facebook och få en lång lista med träffar. Näthatsgranskarens programvaror är förhållandevis enkla och söker på samma sätt efter ord och uttryck i Facebooks publika programmerings-gränssnitt. De uttalanden som bedöms tydligt uppfylla rekvisiterna för brott anmäles till polisen. Därefter tar rättssystemet helt och hållet över.

Effekten av vårt arbete

Under 2016 åtalades färre än tio fall av hets mot folkgrupp i sociala medier. Under 2017 ökade detta till över sjuttio. Föreningens arbete bidrog till nästan hela denna ökning, och åtalsfrekvensen för föreningens anmälningar är fyra gånger högre än för andra anmälningar av dessa brott. Siffran kommer öka då det sker en eftersläpning och allt fler av 2017 års anmälningar går till åtal.

Detta kan jämföras med de totalt cirka 1,51 miljoner brott som anmäldes i Sverige 2017 (källa BRÅ). Många typer av brott, till exempel stöld, rattfylla, bedrägerier, misshandel, med flera, kan räknas i tiotusentals och hundratusentals anmälningar per år. Föreningens anmälningar av hatbrott utgör därmed endast cirka en halv promille av totala antalet brottsanmälningar i Sverige och en närmast försumbar del av resurserna i rättssystemet jämfört med mängder av andra brottstyper. Detta i en tid när nästan alla människor vill se åtgärder mot det kriminella hatet.

Hur samhället påverkas av dessa uttalanden

Dessa brott påverkar många människors liv på ett påtagligt sätt. Framförallt skapar hatretoriken en rädsla hos människor som tillhör de grupper som hatet riktas mot. Det går inte att underskatta den känslomässiga effekten av dessa grova uttalanden hos de som pekas ut. Om dessutom ingen i omgivningen reagerar förstärks också den känsla av utanförskap som skapar polarisering i samhället. Det är därför hets mot folkgrupp är ett brott mot allmän ordning som vem som helst kan anmäla och som åtalas av staten.

Men det är inte bara de utpekade grupperna som drabbas. Hatbrott på nätet påverkar samtalsklimatet genom att ett fientligt språkbruk normaliseras. Det bidrar också till att enskilda individer kan känna sig inspirerade att gå från ord till handling I form av fysiska hatbrott, där hatretoriken i digitala medier både uppmuntrar ensamkrigare såsom Breivik, Anton Lundin Petterson och personer som i grupp går över gränsen. Även islamistiska terrorbrott hämtar ofta sin näring i sociala medier.

I takt med ökande digitalisering måste våra demokratier säkerställa att rättsstaten även lagför brott i digitala medier. Vi måste gemensamt och med lagens hjälp skydda demokratin och alla människor som ingår i den.

Uthängningar och hot mot föreningens medlemmar

Under hösten valde föreningen att arbeta relativt anonymt för att få arbetsro under uppbyggnaden av en demokratisk och väl fungerande organisation. I samband med att föreningen sökte medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), registrerades för F-skatt och blev arbetsgivare, blev information om föreningen medvetet offentlig. Då gick två av föreningens aktiva ut och kommunicerade öppet i media (december 2017).

Vi var medvetna om att det skulle göras försök till uthängningar av medlemmarna. Detta har nu också drabbat flera av föreningens aktiva.

Vår projektledare Tomas har en bakgrund som polis och arbetade mot missförhållanden och ineffektivitet inom polismyndigheten. Det ledde till att han själv drabbades av svåra missförhållanden i sin arbetsmiljö. Justitiekanslern uttalade sedermera allvarlig kritik mot polismyndigheten och arbetsgivaren för den del som hade med hans meddelarfrihet att göra. Även facket och yrkesmedicin kritiserade arbetsgivaren i skarpa ordalag.  Tomas och arbetsgivaren förlikades genom att en ersättning utbetalades till Tomas, motsvarande vad som skulle utdömas i domstol. Det personliga priset blev tyvärr mycket högt och Tomas drabbades av sjukdom som följd. Under denna sjukdomsperiod följde en tragedi kopplad till Tomas bisyssla med djurhållning. Det är denna tragiska händelse som nu demoniserats av föreningens kritiker. Det är symptomatiskt för hatets natur att just tragedier och människors svagheter är det som avhumaniseras och hängs ut, och ges massiv spridning.

Ytterligare information både om vilka missförhållanden som gjorde honom till en visselblåsare, priset han fick betala och följderna av detta finns sedan länge förmedlat helt öppet i boken ”En svensk tiger – Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån”, av Hanne Kjöller. Kjöller har under lång tid studerat problem inom polisen och ägnar ett helt kapitel åt Tomas.

Föreningen kommer ej på annat sätt kommentera den avhumaniserande uthängning av Tomas som pågår, eller det förtal han och andra medlemmar utsätts för.  Vi kommer ej heller bemöta rena lögner och osakligheter, eller låta detta gå ut över föreningens målmedvetna arbete mot kriminellt näthat. Brott riktade mot föreningens medlemmar kommer utan undantag polisanmälas.

Vi vill slutligen tacka för det enormt starka stöd vi får från våra medlemmar och alla ni som stödjer föreningens arbete.

The hate generator

We never got the dislike thumbs-down reaction on Facebook. Maybe because it would inevitably have been used for cyberbullying or maybe because a mere dislike wasn’t considered engaging enough? Instead we got five new reactions to express our feelings.

On the flip-side, content creators now have an array of new tools at their disposal for engaging readers and achieving viral spread. When something is F-ed up we no longer have to instruct people to like or share to show sympathy. The new reactions have got us covered.

We can now achieve viral spread with engaging content that incites love, happiness, astonishment, sadness and anger – or is it hate?

After a year of live testing Facebook released usage statistics for the new reactions.

In February 2017 Facebook revealed that the new reactions are all being used, but nowhere near as much as the original like. Among the new reactions the cosy LOVE reaction is used the most.

Facebook was apparently happy with these results, but decided to boost the impact of the new reactions even more in the newsfeed algorithm that decides which content we get to see. We can now achieve viral spread with engaging content that incites love, happiness, astonishment, sadness and anger – or is it hate?

I don’t know what types of content Facebook intended to promote when they designed the angry face reaction and decided to boost that reaction’s impact in the news feed algorithm.

I do know however what kind of content they actually got. Since February I’ve been engaged with monitoring hate speech on social media through the Swedish non-profit watchdog organization Näthatsgranskaren (The Cyber Hate Crime Monitor).

Näthatsgranskaren has so far reported more than 1500 hate speech comments to Swedish law enforcement.

The organization uses proprietary software to scan Swedish open Facebook groups and flag illegal hate speech messages. Since February 2017 the group has identified more than two thousand instances of illegal hate speech committed on Swedish language Facebook. Näthatsgranskaren has so far reported more than 1500 hate speech comments to Swedish law enforcement. We have thereby increased the total number of legal complaints regarding social media hate speech in Sweden by an order of magnitude.

During this work we have inevitably gained some insight. One such insight is that social media hate speech does not arise out of nothing. Rather it is often summoned on purpose – or at least as an indirectly voluntary side effect – by hateful or callous site admins and moderators. The original poster of such Facebook threads typically strive to achieve viral spread – to push a political agenda, for monetary gain or out of need for approval. The original posts typically seem to be designed to incite hatred, e.g. towards a minority group – be it an ethnic minority, a religious group or a sexual orientation. The original poster is often vague, likely to avoid hate speech charges or getting the post removed by Facebook for violating community guidelines.

To get a feeling for how well the hate mongers have actually managed to game the newsfeed algorithm I decided to look at the distribution of reaction types on the posts where we have found hate speech comments.

When looking into the distribution of reactions I expected to see more ANGRY and less LOVE reactions compared to the Facebook average.

 

Reactions on the posts where hate speech comments have been identified.

The result is clear, the number of ANGRY reactions even surpasses the number of traditional likes! Since the new reactions get higher priority in the algorithm than likes I see this as an indication that the posters have very successfully leveraged this new tool.

Unwittingly Facebook thereby likely drives both the quantity and the spread of illegal hate speech comments.

Considering the context it is not surprising that Facebook posts that incite ANGRY reactions also provoke hate speech comments. What is more controversial is that the Facebook newsfeed algorithm, by weighting the ANGRY reactions higher than normal LIKEs, actually prioritizes this type of hateful content above more balanced posts. Unwittingly Facebook thereby likely drives both the quantity and the spread of illegal hate speech comments.

The above graph is based on a scan of reactions on 178 Facebook posts where we have found a total of 232 hate speech comments. The majority of these posts are from Q2 2017.

The reviewed posts were published on public sites or groups that typically have a high frequency of illegal hate speech content. Out of 178 posts seven posts have since been removed. Of the remaining 171 posts a total of 114 explicitly mention minority groups. 25 posts mention immigration- or refugee policy. 18 are openly critical towards named politicians or political parties. 17 cannot be properly classified because they link to content that has since been removed.

We can assume that hundreds of thousands, or even millions of Swedes, were exposed to these posts.

Scanning of the posts’ reactions revealed a total of 66757 reactions from 34764 individuals. The quantity of reactions indicates a significant reach for those posts, given that the number of people who are actually exposed to a post in an open group is generally an order of magnitude larger than the number of people who actively react to it. We can assume that hundreds of thousands, or even millions of Swedes, were exposed to these posts. Assuming a similar ratio between reactions and reach as seen on the Näthatsgranskaren page the 171 posts would have been seen by 1-3 million individuals. Those 171 posts constitute only about 10% of the number of posts that Näthatsgranskaren has flagged, which in turn is likely only a fraction of the total number of hateful posts on the Swedish speaking part of Facebook.

The upcoming Swedish general election in September 2018 will be preceded by intense campaigning. The campaign work will include grassroots campaigns on social media and the parties and lobby groups will use all tools at their disposal to get an upper hand. It is reasonable to anticipate that this will lead to an increased leveraging of the Facebook reaction tools, including the ill-fated ANGRY reaction.

Facebook could easily alleviate the problem by down-prioritizing the ANGRY reaction in the news feed algorithm.

Hate campaigns threaten the democratic rights and the safety of the minority groups that are victimized and this should be enough for the social media platform to take action. Facebook could easily alleviate the problem by down-prioritizing the ANGRY reaction in the news feed algorithm. The ANGRY reaction could still be presented as an option to the facebook user, but inciting hatred would no longer be an efficient way to achieve viral reach.

the premium brands that finance Facebook’s operations through advertising likely do not want their ads to be seen in a context saturated by illegal hate speech

There are also others that would benefit from a less hateful environment on Facebook, the premium brands that finance Facebook’s operations through advertising likely do not want their ads to be seen in a context saturated by illegal hate speech – be it in the form of racism, sexism, islamophobia or homophobia. Hopefully this also presents a solution to the problem. If Facebook realises that the additional advertising inventory that they create by boosting hateful posts is damaging rather than helpful to their paying clients, they could see this as a threat to Facebook’s own business. If that happens they will likely adjust their algorithm accordingly – protecting the democratic rights of minorities as a side effect.

 

Intervju med åklagare Linda Rasmussen

Åklagare Linda Rasmussen:
”Det en skam att hatbrott förekommer och att människor inte tänker på sina medmänskliga skyldigheter”

Näthatsgranskaren har intervjuat Linda Rasmussen, åklagare i ett av de drygt 600 ärenden om Hets mot folkgrupp som vi polisanmält det senaste halvåret. Det aktuella fallet gäller en 72-årig kvinna i Malmö-regionen som skrivit rasistiska inlägg i en Facebookgrupp. Linda Rasmussen menar att det är viktigt att prioritera hatbrott men de rättsvårdande myndigheterna behöver resurser och verktyg för att lagföra brotten effektivt. Under intervjun diskuterade vi också hur strafförelägganden fungerar, vad som händer om gärningsmannen fortsätter att uttrycka sig brottsligt samt att svårare brott eller fall där den misstänkte nekar istället leder till åtal i tingsrätten.

Näthatsgranskaren (NHG): – Den här kvinnan har alltså erkänt och du har utdömt ett strafföreläggande?

Linda Rasmussen (LR): – Ja, det avser två inlägg som utgör hets mot folkgrupp och påföljden i strafföreläggande är 80 dagsböter á 50 kr, dvs 4 000 kr. Vidare ska 800 kr betalas till brottsofferfonden. Hon har ännu inte accepterat föreläggandet, inte vad jag kan se i mitt system i alla fall. (2017-08-24 NHG:s anmärkning)

NHG: – Är det vanligt med strafföreläggande vid hets mot folkgrupp? Hur bestäms straffpåföljden?

LR: – Det saknas framförallt praxis som säger vilka påföljder som ska dömas ut vid hets mot folkgrupp. Prejudikat från HD som gäller strafföreläggande vid hets mot folkgrupp finns inte.
I RättsPM 2016:8 ”Hatbrott” från Utvecklingscenter här i Malmö säger man så här om påföljder:

”Hets mot folkgrupp är generellt inte ett artbrott (ett artbrott ska som huvudregel ge ett fängelsestraff). I NJA 2006 s. 467 konstaterade HD att det saknades uttalanden från lagstiftaren om att hets mot folkgrupp skulle vara ett artbrott.
I en undersökning från 2005 framgick att det var en stor spridning av påföljder för hets mot folkgrupp men att det motiverades av skillnader mellan förhållandena vid brotten och den tilltalades person. Faktorer som har påverkat straffmätningen är om brottet har varit spontant eller planerat samt om det varit fråga om systematiska eller enstaka yttranden. En faktor som verkar straffhöjande är extremistiska sympatier eller medlemskap i gäng. Gärningar som begåtts av personer under 18 år bedöms avsevärt mildare. Med anledning av HD:s dom är det viktigt att utreda om det finns försvårande omständigheter som talar för ett fängelsestraff. Sådana omständigheter kan vara i vilket syfte meddelandet sprids, innehållet i detta, vilka som har varit mottagare samt vilken spridning det har fått.”

LR: – Jag har alltså följt allmän praxis för strafföreläggande när jag valde att utfärda ett strafföreläggande i det här fallet med den 72-åriga kvinnan. Hon erkände, det behövdes ingen muntlig bevisning och böter räckte som påföljd. Om det blir så att hon inte godkänner strafföreläggandet kommer det dock att bli en huvudförhandling.

LR: – Ett annat åtal jag precis gjort klart går till huvudförhandling eftersom det misstänkta brottet är grövre och den tilltalade varken erkänner eller förnekar brott och då är ett strafföreläggande uteslutet.

NHG: – Hur har du fastställt straffnivån och bötesbeloppet i fallet med den 72-åriga kvinnan?

LR: – Bötesbeloppet är fastställt utifrån de dagsbotsuppgifter som polisen har lagt in i ärendet och som gäller vilka inkomster och skulder den misstänkta har. I detta fall var de ekonomiska förhållandena sådana att varje bot fastställdes till minimibeloppet 50 kr. Böterna kan absolut variera beroende på brottets svårighetsgrad, antalet ska vara minst 30 och här blev det 80 stycken. Beloppet beror på de ekonomiska förhållandena som sagt. Ett strafföreläggande kan också innefatta en villkorlig dom, antingen en ren sådan eller också i kombination med böter.

NHG: – Vad finns det för fördelar med strafföreläggande som du ser det?

LR: – Fördelarna för rättsväsendet (åklagare, polis, domstol) är processekonomiska. Ett strafföreläggande sparar resurser i och med att en huvudförhandling med allt vad det innebär inte behöver hållas. För den enskilde är det säkert av olika anledningar en fördel att inte behöva komma till domstolen.

NHG: – Finns det några nackdelar med att inte gå till domstol?

LR: – Nackdelen är att man inte får domstolens syn på saken och domskälen kan ju bidra till att praxis utvecklas. Å andra sidan skulle jag aldrig utfärda ett strafföreläggandet om jag ansåg att ärendet skulle kunna tillföra något på praxisområdet, som ju är alldeles för begränsat i dagsläget. Fler motiverade domar på gällande hets mot folkgrupp är verkligen önskvärt, inte minst när det gäller brott som begås på nätet.

NHG: – Även strafföreläggande registreras i belastningsregistret. Vilka konsekvenser kan det i allmänhet få för den som begått ett brott?

LR: – Det är ju ett avsnitt i belastningsregistret precis som en dom och det kan kanske påverka om man blir anställd eller inte när man söker arbete mm.

NHG: – Vad händer om den här personen fortsätter med brottsliga inlägg på facebook?

LR: – Då kommer påföljden att skärpas. Det blir ju fråga om återfall och lagtrots som ska beaktas vid straffmätningen och vid påföljdsvalet. Jag tycker att det är försvårande att systematiskt göra inlägg som utgör hets mot folkgrupp, särskilt om man redan har blivit lagförd för det.

NHG: – Om man blir dömd men ändå inte plockar bort just de inlägg som var brottsliga, vad händer då?

LR: – Det är en mycket bra fråga som jag önskar att domstolarna funderade på och gav svar på. Å ena sidan ska man inte kunna dömas två ggr för samma sak. Har du blivit dömd för ett specifikt inlägg kan du inte dömas för det en gång till. Samtidigt ligger det ju ofta kvar på nätet och kan spridas vidare.

NHG: – Vi på NHG har sett att polisen i vissa fall lagt ner förundersökningar. Får polisen ta sådana beslut?

LR: – Nej, hatbrott ska till oss. När polisen inleder förundersökning ska den vara åklagarledd och anmälan skickas till oss. Polisen kan inte själv lägga ner en förundersökning.

NHG: – Hur tycker du människor som observerar eller utsätts för hets mot folkgrupp t.ex. på facebook ska agera?

LR: – Anmäla och gärna om möjligt hjälpa polisen och åklagare med att spåra vem som ligger bakom inläggen.

NHG: – Finns det något mera som du tycker regeringen och myndigheter borde göra?

LR: – Hatbrott ska fortsatt vara ett prioriterat område. Fler resurser och verktyg behövs dock för att utreda den här brottsligheten. Påtryckningar på facebook och andra sociala medier att bistå i lagföringen hade också varit önskvärda.

NHG: – Finns det något uttalande du vill göra angående hatbrott i sociala medier?

LR: – Förutom att det är straffbart och ska lagföras är det en skam att det förekommer. Det är för mig ofattbart att tänkande människor inte har bättre saker att lägga sin tid och energi på. Det är också obegripligt att så många människor i vårt land och i övriga världen bara tänker på sina egna rättigheter (t ex yttrandefrihet) och inte alls på sina medmänskliga skyldigheter.

Vi tackar Linda Rasmussen för att hon tagit sig tid att prata med Näthatsgranskaren.

/NHG